Salgs- og Leveringsbetingelser

Parterne Salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle handler mellem køber og

Hirtshals Fiskernes Handelsselskab Amba, repræsenteret ved Hirtshals Marineolie ApS.

herefter kaldet sælger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne inden leveringen.

Salg og levering sker til erhvervsdrivende med hjemsted i Danmark eller udlandet.

Salgs- og leveringsbetingelserne opdateres løbende og det er altid seneste opdateret version, der er gældende, som forefindes på www.hirtshals-marineolie.dk..

FORCE MAJEURE

Salg og levering af varer sker med forbehold for force majeure. Eksempel på force majeure er f.eks. brand, eksplosion, skade på tankanlæg eller transportmiddel, raffinaderistop, strejke og sygdom eller andre forhold, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering med ad de transportveje, som sælger normalt benytter til fremskaffelse og levering af råvaren eller den færdige vare til landet og/eller i det lokale område, hvor leveringen sker.

Opstår der force majeure har sælger ret til at annullere ordren, eller så længe hindringen gør sig gældende, at udskyde levering og/eller reducere planlagte leverancer ved et forholdsmæssigt skøn af fordeling af tilgængelige varer mellem flere købere. Sælger hæfter således ikke for manglende eller reduceret opfyldelse af sine forpligtelser, som følge af force majeure.

ANVENDELSE AF VAREN

Sælger påtager sig intet ansvar for leverede varer, såfremt de anvendes til andet formål end anbefalet af sælger. Ligesom videregivelse af oplysninger vedrørende varer sker på købers fulde ansvar.

Forsinkelse Såfremt der indtræder forsinkelse, er køber berettiget til overfor sælger ved skriftlig meddelelse, at kræve levering ved fastsættelse af en endelig leveringsfrist på minimum 5 hverdage. Er levering ikke sket indenfor den fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse, til sælger at hæve leveringsaftalen/handlen.

Ud over retten til at hæve leveringsaftalen har køber ingen andre misligeholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan således ikke rejse krav om erstatning af nogen art, medmindre det kan dokumenteres, at sælger har forvoldt tabet med fortsæt eller ved grov uagtsomhed. Sælger hæfter dog aldrig for driftstab og andre indirekte tab.

Mangler Reklamationer skal meddeles sælger skriftligt straks efter at manglen er, eller burde være, opdaget og i alle tilfælde senest 5 hverdage efter levering har fundet sted. Køber mister sin ret til enhver reklamation ved overskridelse af tidsfristen.

Såfremt der påvises mangler, kan sælger efter eget valg enten foretage omlevering eller give køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum, hvorefter manglen endeligt er afhjulpet. Hvis sælger ikke har foretages sig noget indenfor 7 hverdage efter modtagelsen af reklamation, er køber berettiget til at hæve leveringsaftalen.

Sælger har, udover hvad der fremgår ovenfor, intet ansvar for mangler, og køber kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser følgende end hvad der fremgår ovenfor. Dog kan køber kræve tab erstattet (gælder ikke driftstab og andre indirekte tab), hvis det dokumenteres at sælger har forvoldt tabet med fortsæt eller ved grov uagtsomhed.

LEVERINGSFORM

Sælger kan vælge at levere via anlæg selvbetjeningsstander, anlæg med betjent stander, forsyningsbåd, tankbil eller ladbil, medmindre skriftligt ufravigelig aftale om leveringsform foreligger.

LEVERING MED TANKBIL.

For fragtfri levering med tankbil i Danmark, dvs. Jylland og alle brofaste øer, skal bestilling ske senet 2 arbejdsdage før ønsket levering. Alternativt kan der pålægges hastetillæg på p.t. kr. 200 ekskl. moms.

EKSEMPEL:

Ved bestilling mandag inden kl. 16.00 til levering onsdag opkræves der ikke hastetillæg, da onsdag er 3. arbejdsdag. Bestilles der derimod mandag inden kl. 16.00 til levering tirsdag, opkræves der hastetillæg, da levering ønskes 2. arbejdsdag.

Ved bestilling under 700 liter pålægges leveringsgebyr på p.t. kr. 200 ekskl. moms.

 LEVERING VIA ANLÆG MED SELVBETJENINGSSTANDER.

Ethvert køb er baseret på købers indføring af aftalt kort i kortautomat og efterfølgende indtastning af personlig kode, som forpligtende køber og indehaver af selvbetjeningskortet.

Køber hæfter for i enhver henseende for aftræk via selvbetjeningsanlæg, herunder for økonomiske, juridiske og offentlige forpligtelse, som følge af selvbetjeningskortets anvendelse. Køber er gjort bekendt med forpligtelsen til at overholde af de særlige regler for afgiftsfritagelse.

Opbevaring af kort skal ske på betrykkende vis, og må under ingen omstædigheder ske sammen med kode. Køber er bekendt med, at denne hæfter for evt. misbrug, samt den væsentlig større risiko for misbrug, der foreligger ved forkert opbevaring af kort og kode.

Sælger kan foranledige selvbetjeningskort udstedt eller bestående tilpasset så køber kan anvende selvbetjeningsanlæg i flere havne, hvor sælger har leveringsaftaler. Denne form for leverancer er tilsvarende omfattet af disse bestemmelser.

Køber er gjort sig bekendt med og accepterer at respektere overholdelsen af generelle og lokale miljøbestemmelser. Oliespild på kaj og i havnebassin er ved anvendelse af selvbetjeningsanlæg købers eget ansvar, medmindre det skyldes fejl på anlægget.

Sælger har til enhver tid ret til at spærre, ophæve eller ændre vilkårene selvbetjeningskort til aftræk via selvbetjeningsstander uden forudgående varsel eller begrundelse til køber.

SMØREOLIE

Alle smøreolieleverancer leveres fragtfrit til køber på Hirtshals havn. Endvidere leveres fragtfrit på købers adresse i Danmark ved leverance af smøreolie for køb over kr. 3.000 ekskl. afgifter og moms, mens levering under kr. 3.000 pålægges et ekspeditionsgebyr på p.t. kr. 500 ekskl. moms.

Normal leveringstid for emballagevarer er to hverdage. Dog kan enkelte produkter have længere leveringstid, hvilket kan oplyses ved bestilling eller henvendelse til Hirtshals Marineolie.

SPILDOLIEGEBYR

Oliebranchens indsamlingsordning for spildolie er etableret for at sikre at medlemmernes produkter efter anvendelse bliver håndteret og behandlet miljømæssigt forsvarlig og nyttiggjort i størst mulig omfang.

Spildoliegebyret udgør p.t. kr. 0,55 pr. liver ekskl. moms. Ved henvendelse til sælger kan det oplyses hvilket produkter, der er omfattet af spiloliegebyr og som giver ret til gratis afhentning af spildolie.

Smøremidler solgt til søfart er undtaget for gebyret, såfremt fartøjet er over 5 tons.

TOMME OG BRUGTE TROMLER

Sælger tager ikke brugt emballage retur, men henviser til miljøgodkendt modtagere af tom emballage. Yderligere information om ordningen samt indsamling af tom emballage forefindes på EOF’s hjemmeside.

EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten over produkterne forbliver sælgers, indtil betaling er modtaget af køber.

Sælger er berettiget til at tilbagetage produkter, hvoraf denne har ejendomsretten til, såfremt køber misligholder sine betalingsforpligtelser. Tilbagetages produkter sket det for købers regning

Hvis køber misligholder betaling, skal sælger have adgang til det/de tanke/lokaler eller anden placering, hvor varen befinder sig og hjemtage det leverede.

BETALING OG FAKTURERING

Købesummen forfalder til betaling 6 dage fra leveringsdato, hvis ikke andet er aftalt skriftligt.

Efter forfald beregner og fakturere sælger den til enhver tid gældende morarente med p.t. 1,0% pr. påbegyndt måned. Tilskrivning sker månedsvis forud af forfalden saldo, medmindre andet er aftalt skriftligt. Endvidere tillægges gebyr for betalingspåmindelser og inkassovarsler i henhold til inkassolovens bestemmelser.

Har betaling ikke fundet sted ved udløb af fristen, som angivet i betalingspåmindelsen anses handlen for leveringsaftalen for væsentligt misligholdt og alle fakturaer udstedt af sælger forfalder straks til betaling.

PRIS, RABAT, SKATTER OG AFGIFTER.

Prisen er aftalt, som nettopris på leveringsdagen uden rabat og ekskl. alle afgifter og moms inden fakturering.

Nettoprisen er fastsat ud fra de af køber oplyste leveringsvilkår og omfang. Sker der ændring heraf, f.eks. leveringsmåde, -dag eller -mængde, på købers foranledning, kan sælger vælge at regulere prisen.

PRODUKTANSVAR

Sælger er ikke ansvarlig for skader forvoldt af de(t) leverede produkt(er), medmindre skaden skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side, eller der er tale om forbruger- eller personskade. Uanset fornævnte er sælger dog ikke i noget tilfælde ansvar for formuetab, herunder for driftstab eller andre indirekte tab.

Køber forpligter sig til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele sælger, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt, eller tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget af det leverede produkt eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. Meddelelser til sælger fritager ikke køber fra at foretage nødvendige tiltag for at afværge eller begrænse skadens omfang.

Køber er pligt til at lade sig sagsøge ved samme domstol eller samme instans, som behandler eventuel produktansvarssag mod sælger. I den udstrækning sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

REFERENCE TIL SÆLGER ELLER HIRTSHALS MARINEOLIE

Annoncering i blade, aviser kundemagasiner profilmagasiner medlemsblade, websites m.fl. og lignende indrykkes kun såfremt disse specifikt er skriftligt aftalt mellem køber og sælger.

Sælger tilbyder ikke brug af logo eller sponsorater, økonomisk støtte, markedsføringstilskud og lignende til kunder leverandører, agenter m.fl. medmindre at dette specifikt er skriftligt aftalt mellem køber og sælger.

LOVGRUNDLAG OG VÆRNETING

Enhver tvist, som måtte udspringe af nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser”, herunder spørgsmål om produktansvar skal afgøres ved dansk ret og med sælgers hjemting som aftalt værneting. Hirtshals, den 1. december 2011

Hirtshals Fiskernes Handelsselskab Amba og
(CVR 1839 7889)
v/Hirtshals Marineolie ApS
Pier II, nr. 6
9850 Hirtshals
Tlf. +45 9894 2344

Hirtshals Marineolie ApS
(CVR 3124 9724)
Pier II, nr. 6
9850 Hirtshals
info@hirtshals-marineolie.dk
Tlf. +45 9894 2344